Module Analog FX5-4AD-PT-ADP

Module FX5-4AD-PT-ADP là module mở rộng đầu vào cho cảm biến nhiệt độ, người dùng dựa theo nhu cầu có thể cấu hình linh hoạt dễ dàng