Board truyền thông FX5-232-BD

Module FX5-232-BD là board mở rộng truyền thông RS232C  cho dòng PLC FX5 của Mitsubishi